آدرس:
استان البرز، کرج، مهرشهر، بلوار شهرداری، خیابان 100 شرقی، پلاک 631
Postal Code:3185865961
تلفن:
026-33409067
نمابر:
026-33409172
موبایل:
farabi.service@gmail.com